Nieuws

Waalwijkse politiek, op Lijst IJpelaar na, stemt voor eeuwig grafrecht voor de eerste generatie Molukkers. Dit is ook democratie.

Voorzitter, 

Ik ga even zeventien jaar terug in de tijd, toen ik de politiek in ben gegaan. Om een simpele reden: opkomen voor anderen en dan zeker diegenen die het ‘t minste hebben getroffen in de samenleving. Ik heb mezelf altijd voorgehouden dat ik als raadslid duidelijk moet laten zien waar ik voor sta. Want: vasthouden aan waarin ik geloof, is beter dan anderen voor mij laten beslissen. 

Ik heb geprobeerd om tijdens de inspreekavond over de grafrechten nuance te brengen in de uitspraken en wensen van onze Molukse inwoners.

Het is mij duidelijk geworden: wij kennen elkaar in Waalwijk nog altijd niet voldoende. Dit maakt de dialoog over dit gevoelige onderwerp heel lastig.

Ik vrees dat mijn poging tot nuance niet gelukt is. Daarom deze nieuwe poging. 

Wat is belangrijk om te weten?

1. Graven met eeuwige rechten bestaan niet in Nederland. Vroeger niet en nu niet. Volgens de wet zijn er ‘graven voor onbepaalde tijd’, waarvan niet bekend is wanneer de rechten aflopen. 
2. Er zijn graven die eeuwenlang blijven bestaan. Dat is lang en lijkt op ‘eeuwig’ maar het is niet hetzelfde; ook al worden dit wel eens ‘eeuwigdurende graven’ genoemd.
3. Het is belangrijk dat we goed weten wat onze inwoners willen met de graven van hun (over)grootouders. Willen ze daarin bijgezet worden bijvoorbeeld? 
4. Maar we moeten ook goed weten wat we als gemeente kunnen en willen en dat ook helder uitleggen aan iedereen. Want anders scheppen we verwachtingen die we niet waar kunnen maken. Of we zadelen anderen, in de toekomst, op met gevolgen die we nu nog niet kunnen overzien. 

De discussie over de grafrechten had een oprecht en open gesprek in de raad verdiend. Met oog voor alle gevoeligheden en alle gevolgen. Dat wilde ook Lijst IJpelaar, een partij waarbij Waalwijkers, van alle generaties en allerlei culturen zich thuis voelen. Wij betreuren het dat het besluit anders tot stand is gekomen. Het is nu zoals het is. Dit is ook democratie.

Laat er geen misverstand over bestaan: 

Lijst IJpelaar is niet tegen het voorstel en wilde zelfs instemmen met dertig jaar overnemen van de kosten. Maar we kregen de kans niet om hier vragen te stellen over het ´Wat´ en ´Hoe´ van dit onderwerp. En om samen te bekijken of er wettelijke haken en ogen kleven aan de toezegging van ´eeuwige grafrechten´ door het gemeentebestuur.

Laat me er een benoemen:

Ook Waalwijkse militairen hebben tot 1962 in Nederlands-Indië onder de rood-wit-blauwe vlag gevochten. Met voor velen trauma’s en leed als gevolg. Wat doen we met hun aanvragen? 

Of deze: 

Hoe gaan we om met andere groepen nazaten in Waalwijk? Nazaten, van slachtoffers van groot leed in het verleden. Dat kunnen we toch niet onbesproken laten. Achter onze besluiten moet toch een duidelijke visie zitten.

Ik heb oog voor alle culturen in onze gemeente ook de Molukse gemeenschap. Ik begrijp hoe gevoelig dit onderwerp bij hen ligt. Zoals bijvoorbeeld bij anderen het slavernijverleden en het koloniale bewind van ons land gevoelig kan liggen.

Wij als gemeentebestuur doen er goed aan al deze gevoeligheden en de manier waarop delen van onze grote Waalwijkse gemeenschap tegen dit soort zaken aankijken, te verzamelen. Zodat we er ook echt iets mee kunnen doen. Maar dan wel volgens een duidelijk plan. Een plan dat we met de hele lokale gemeenschap delen. 

En dan niet alleen degenen die in koloniën zijn uitgebuit, maar ook tot slaaf gemaakten en andere onderdrukten. De tijd is rijp voor erkenning en het inlossen van ereschulden. Onze inwoners verdienen op dit gevoelige onderwerp een eerlijke en open discussie. 

Ik sluit af met een uitspraak van wijlen dominee Martin Luther King:

“Ons leven komt tot zijn eind op de dag dat wij zwijgen over belangrijke zaken die ertoe doen.”


Voorzitter,

Elk jaar is de algemene beschouwing altijd weer een bijzonder moment. Die laat zien wat we doen op allerlei gebied en welke kaders wij als raad hiervoor hebben meegegeven. Kortom tijd om te bepalen waar het allemaal om gaat.

De begrotingsapp getuigt van een flinke berg werk die verzet is door de ambtenaren die klaar staan voor onze inwoners, onze raadsvragen en het college. De krapte op de arbeidsmarkt helpt hier niet in mee, vraagt veel aandacht en enorme flexibiliteit van hen. Een groot compliment van Lijst IJpelaar is hier ook op zijn plaats.

Wanneer we naar de begroting kijken vinden wij hierbij óók de juiste prioriteiten stellen van groot belang. Vooral met de financiële korting vanuit het Rijk in het vooruitzicht. Uw ambities en streven zijn groot. Mooi. 

Maar daarentegen is de realiteit bij onze inwoners anders, hun prioriteiten en zorgen liggen bij het hebben van betaald werk, een dak boven hun hoofd en hoe ze hun rekeningen kunnen/moeten betalen. Hun vraag is: wat doet de gemeente eigenlijk voor mij?

LIJ heeft ook gestemd voor het implementatieplan Koers Sociaal Domein. Maar we blijven toch moeite hebben om het dure geld van de SPUK regeling te spenderen aan de oprichting van een Quiet Community, omdat er al diverse particuliere initiatieven in Waalwijk zijn die daadwerkelijk quietly helpen bij het bestrijden van armoede. Uw doelstelling is dat dit bereikt wordt door participatie van zoveel mogelijk stakeholders. Er is tot nu toe geen zekerheid hoeveel stakeholders hieraan mee gaan doen om dit plan te laten slagen. Want je hebt armoede en je hebt armoede. 

Hoe kijkt u hier tegenaan?

In 1978 zongen Nederlands Hoop, Freek de Jonge en Bram Vermeulen, ‘Het is tijd om te bepalen waar het allemaal om gaat’. Eigenlijk was er nooit een periode waarin dat niet zo was. Nu is dit urgenter dan ooit wanneer je de beelden ziet van de wereld waarin we nu leven. 

 Komt de toenemende polarisatie ook nog bij, ook in ons land en directe omgeving. Dit alles raakt ons allemaal. Wij kunnen dit alles niet hier in Waalwijk tegenhouden, maar wij kunnen in deze raadzaal wel het goede doen. Goed met elkaar omgaan en zorgen dat wij én iedereen, die te gast is in dit huis van democratie, zich veilig kan voelen.

Vorig jaar hebben we raadsbreed een motie aangenomen om het “Herdenkingsjaar afschaffing slavernij” in Waalwijk handen en voeten te geven. 

Dank hierbij College en de desbetreffende ambtenaren voor het adequaat en succesvol uitvoeren van de motie in 2023. We kijken uit naar de afsluiting van de activiteiten in 2024 en ook naar de duurzame implementatie van deze activiteiten op scholen en in de samenleving. Wij doen net als vorig jaar een oproep om aandacht te blijven houden voor de moderne slavernij en discriminatie die we op geen enkele manier moeten accepteren. 

Wanneer worden we een keer bijgepraat over het wel en wee van het antidiscriminatie meldpunt in Waalwijk? 

Ik sluit af:

“De tijd is altijd rijp om het goede te doen.

Tot zover..


Pitch: Plan Clemenskerk.

Voorzitter,

Een quote van wijlen John Kennedy;

“Vraag niet wat je land voor jou kan doen, maar vraag jezelf wat jij voor je land kan doen”. Een uitspraak die precies past bij dit herstelbesluit Clemenskerk waar buurtbewoners aan deze boom blijven schudden om onze aandacht. Niet vreemd omdat het gebouw van de Clemenskerk de ziel is van Borruk. Voor velen een plek met onuitwisbare herinneringen, dit geldt ook voor mij persoonlijk. Dat dus.

Iedereen kleurt dit verhaal op zijn eigen manier in, met resultaat: discussies na discussies en herhaling van zetten. “De gemeente heeft niet genoeg aandacht voor groen; geeft onvoldoende communicatie; maakt ondoordachte verkeersplannen, terwijl er juist aan de voorwaarden is gewerkt. Kortom, de een wil het gebouw behouden, de ander ook maar met een eindeloze, “Ja maar.. ‘

Dit alles maakt dat LIJ hierbij met een open blik naar een balans zoekt tussen bewaren en vergroten in een plan waar de Raad van State het laatste woord zal hebben. Hoe je het wendt of keert.

Met het oog dat het college aandacht heeft en blijft houden voor het groen, de parkeer- en de verkeersbewegingen, stemmen we voor dit herstelbesluit omdat:

1. Het kerkgebouw voor Baardwijk behouden moet blijven.

2. De hierin te bouwen appartementen en zorgwoningen broodnodig zijn.

3. Er onderhand knopen moeten worden doorgehakt in het algemeen belang..

Voorzitter,

Met dit filosofietje sluit ik af:

De toekomst ligt niet in het verleden. Open de deuren, go with the flow.


Voorzitter,

De kadernota is jaarlijks het moment waarop wij moeten aangeven waar onze wensen en prioriteiten liggen voor de begroting. Beloftes en verplichtingen waaraan moet worden voldaan.

Helaas zien wij op financieel gebied donkere wolken verschijnen. Dit is te wijten aan hoge prijsstijgingen maar ook aan het Rijk dat minder geld geeft. Hopelijk komt die tot inkeer en kan Waalwijkin 2026 weer financieel normaal ademhalen. 

Allereerst de vraag voorzitter :

Wat maakt Waalwijk nou zo bijzonder?

De afgelopen tijd hebben wij raadsleden mogen deelnemen aan leuke en bijzondere activiteiten. Denk aan het bezoek van scholen aan onze raad; thema bijeenkomsten in huis en buitenshuis;kortgeleden de lezing en vorige week nog de geslaagde opening van het herdenkingsjaar Afschaffing Slavernijverleden in De Leest. Hieraan heb ik met twee bevlogen ambtenaren heel prettig mogen samenwerken en ik een kijk in hun keuken mogen nemen. Voor mij als raadslid een extra eye-opener. Dank hiervoor.

Wij vangen Oekraïners gastvrij op; vluchtelingen en statushouders. Wij lopen volop mee in de strijd tegen ondermijning, criminaliteit en straatintimidatie; we zorgen voor een vangnet voor inwoners in moeilijke financiële tijden. Kortom in bijna alles waardoor mensen zich in Waalwijk prettig voelen. Dit maakt Waalwijk bijzonder! 

Maar voorzitter, wanneer het gaat om het behouden van top- en ervaren ambtenaren zijn we niet zo bijzonder. We zien ze met pijn in ons hart vertrekken.

Fijn dat er dan gewerkt wordt met de overdracht van dossiers maar zelfs dan heb je inwerkperioden wat ook weer ten koste gaat van de beschikbare ambtenaren-capaciteit. Dus graag de focus op het behoud van vaste ambtenaren en minder inhuur.

Neem nou de kwartiermaker inclusie-agenda. We zien advertenties voor nieuwe kwartiermakers langskomen en maken ons zorgen over hoe deze inclusie-agenda verder wordt ingevuld. Vooral omdat de focus met deze agenda ligt op het vergroten van toegankelijkheid en inclusie voor mensen met een beperking. LIJ vroeg vorig jaar om de instapmogelijkheid bij enkele mindervalide parkeerplaatsen te verbreden. Hoe zit het daar mee? 

Ook vragen we ons af hoe het met het platform Inclusief Waalwijk eigenlijk gaat dat vorig jaar met heel veel tromgeroffel werd gelanceerd. Op 25 septembervorig jaar won Inclusief Waalwijk zelfs de Waalwijk Inspiratieprijs 2022 tijdens het Go Waalwijk Festival. Sindsdien lijkt het stil. Wat is de stand van het beloofde doorpakken? Op papier more maar in de praktijk less? Misschien kan de PH ons binnenkort hierover bijpraten? 

LIJ kijkt waar de prioriteiten van Waalwijk liggen en waar het schuurt. Onze prioriteiten zie je in ons verkiezingskompas dus voorlezen heeft geen zin. Wel om een paar te benoemen juist omdat we door het ravijnjaar anders over de invulling van de gemeentelijke portemonnee moeten gaan denken. Moeten we het huidige beleid continueren of maar beter stoppen met wat niet werkt of niet gaat werken? 

 Continuïteit
1. in de grote projecten. Stoppen is kapitaalvernietiging en achteruitgang.
2. De inzet voor verbreding personeelscapaciteit hier in huis om de uitvoering van het beleid effectiever te blijven doen.
3. Onze ouderen worden steeds ouder. We hebben in Waalwijk een schat aan 80 en 90 plussers. Gezegende leeftijden. De wachtlijsten in verzorgingshuizen zijn lang en ze blijven steeds langer thuiswonen. Vaak ook door een tekort aan zorgverleners in verzorgingshuizen. Hun wereldje wordt steeds kleiner, eenzaamheid komt om de hoek kijken. Ze zijn daarom altijd blij met een telefoontje. We kennen allemaal wel iemand die in deze situatie verkeert. 

Maar er ligt hierdoor een ander gevaar voor ouderen op de loer. Cybercriminaliteit en babeltrucs. Hoe triest is het om te lezen of om te horen dat ze een nep bankmedewerker hebben binnengelaten die ineens voor zoveel verdriet en wanhoop zorgt. Om te voorkomen dat onze ouderen deze traumatische gebeurtenis meemaken is de weerbaarheid hiertegen geprioriteerd in ons Integraal Veiligheidsbeleid. Er zijn verschillende bewustzijn acties geweest o.a. ook op de weekmarkt. Maar niet alle ouderen gaan naar de weekmarkt. Wij zijn blij met deze extra zorg voor onze ouderen maar we zijn ook nog benieuwd in hoeverre u met deze cyberveiligheid samenwerkt met ouderenorganisaties, verzorgingstehuizen en relevante partners? Missen we nog wat, college? 

Natuurlijk zijn er veel meer punten waar LIJ haar licht op wil laten schijnen maar dat doen andere fracties al en waar het kan doen wij met hen mee.

De begroting is niet sluitend en vanaf 2026 is er een flink tekort. Het alom bekende ‘ravijnjaar’ omdat het Rijk vanaf dat jaar flink minder uitkeert. We zijn niet de enige gemeente die hier tegenaan loopt en de provincie is de eerste horde die uw college moet nemen. Dan wordt duidelijk hoe dit uitpakt als u de laatste 2 jaar niet sluitend krijgt.

Dus hebben we niet echt kans op nieuwe initiatieven vanuit de raad en moeten we met ons allen een pas op de plaats doen. Ook het college. Kijken wat goed is, zo laten. Niet telkens met nieuwe structureel geld verslindende initiatieven aankomen die dezelfde doelstelling hebben. 

Ik noem vooral het nog op te richten Quiet Society in Waalwijk, met als doel stille armoede te verzachten, het verbinden van mensen en ze geluksmomentjes te bezorgen. Ruimte geven om te groeien, uit hun isolement halen, zichzelf te ontwikkelen. Dankzij die ervaring zetten zij vaak een mooie vervolgstap. Bijvoorbeeld op het gebied van persoonlijke ontwikkeling, vrijwilligerswerk (bij Quiet) of betaald werk.

Waar heb ik dit niet eerder in andere initiatieven in Waalwijk gehoord? Zulke paradepaardjes kunnen makkelijk op stal nu we keuzes moeten maken. 

U weet immers niet of en wanneer er cofinanciering voor deze society gevonden zal worden. LIJ zegt dan: “Steek uw energie in bestaande initiatieven want je kunt het geld maar een keer uitgeven.“ Nietwaar? 

Zoals al gezegd stemmen we wel of niet mee met de moties en amendementen van andere partijen. Dit noemen we keuzes durven te maken.

Tot slot:

Bedenk niet wat Waalwijk voor jou kan betekenen maar wat jij voor Waalwijk kan betekenen. Samen maken wij de Waalwijkse gemeenschap bijzonder.   

Daarom maakt Lijst IJpelaar geen keuzes vanuit geld maar vanuit de mens. Voor alle Waalwijkers.

Met onze grote dank aan iedereen voor de inzet van deze kadernota.

Voor zover voorzitter.


Liesl, is donderdag beëidigd als fractievolger. Liesl komt onze team versterken. Welkom Liesl.

Ik ben Liesl Beekman, 21 jaar oud en ik woon in hartje Waalwijk.

Politiek heb ik altijd erg interessant gevonden. Tijdens de maatschappij lessen zat ik altijd vooraan. Als Jongeren Ambassadeur heb ik mij hierin al kunnen uiten.

Nu als volgende stap: fractievolger voor Lijst IJpelaar. Ik ben zelf van minder woorden en meer van doen en ik ben blij dat ik dit mag laten zien bij Lijst IJpelaar.

Als één van de jongsten in de LIJ fractie en in de Raad ga ik voor meer jongerenparticipatie in onze Waalwijkse democratie. Mijn hart ligt vooral bij het Sociaal Domein.

De gehele beëdiging is te zien onder deze link: https://fb.watch/kPqttYSSU8/Bedelverbod afschaffen in Waalwijk?
Nee, vindt de meerderheid van de raad🥲
Dusdat. Het amendement haalde het donderdagavond 15-12-2022 niet.

Voorzitter,

Hoe komt het dat wij het vanavond hebben over het afschaffen van een bedelverbod in onze APV?
Omdat twee jaar geleden de meerderheid van de toenmalige raad vond dat die in Waalwijk moest komen voor de overlast van één zichtbaar dakloze, die bedelde. En dit zeg ik tussen haakjes..

Lijst IJpelaar vond en vindt dat nog steeds zo absurd want volgens de Europese rechten van de mens, is dit verbod in strijd met het recht van eerbiediging van het privéleven van een mede-mens.

Wij willen graag een inclusie gemeente zijn en hierbij hoort ook ondersteuning voor mensen die op de een of andere manier dakloos worden in plaats van ze te beboeten en uit te sluiten.

Vandaar dat Lijst IJpelaar ook mede indiener van het amendement van Samen Waalwijk is om dit bedelverbod voorgoed uit de annalen van de Gemeente Waalwijk te halen. Ook als hommage aan Rob Hamers, de aanleiding van dit verbod. Rob is vorig jaar juni overleden. Dat Rob moge rusten in vrede.

Ik rond af voorzitter met deze woorden:

Een goed verstand en een goed hart vormen altijd een formidabele combinatie.’


Begrotingspitch 10-11-2022
Voorzitter,

De wereld is in transitie en daardoor chaotischer.
Wie had vorig jaar november gedacht dat we een oorlog dicht bij huis zouden hebben en dat activisme, complotdenkers, polarisatie XXL en doemdenkers de boel in ons land dagelijks op scherp zouden zetten? 

De begroting app doorspitten is voor een grote fractie makkelijk te doen, maar voor een kleine fractie ondoenlijk. Daarom was LIJ blij met de begroting in een oogopslag. Ondanks een zeer scherpe opmerking hierop van een van onze inwoners.
Meedenkend zoals wij zijn, hebben we voor wat voor ons niet duidelijk was, contact gezocht met de ambtelijke ondersteuning. Mondelinge communicatie schept vaak duidelijkheid. LIJ heeft er vertrouwen in dat hier het cijferwerk goed in elkaar zit. 

Dank iedereen voor de Jip en Janneke begroting in een Oogopslag-plaatje, zodat mensen zonder financiële skills, kunnen zien waar, waaraan en hoe de gemeentelijke euro’s besteed worden. 

Waalwijk staat er goed voor. Er wordt geld uitgegeven aan nieuwe ontwikkelingen. Mede door de extra inkomsten van het Rijk. Maar de ‘sky is not the limit’.

LIJ is positief en werkt samen met anderen, steunt moties en amendementen waar het kan maar is kritisch waar het moet.

Gaat het wel zo goed in onze gemeente? De gemeente is niet het college, is niet de coalitie, is niet de raad, maar zijn de 50.000 inwoners. Gaat het nou zo goed met ze? Het schuurt in het Sociaal Domein aan alle kanten. Ook het tekort aan woningen is een hoofdpijn dossier. Focus daar maar op met maatwerk zou ik zeggen  en niet alleen op het Coalitieakkoord: Samen werken aan de toekomst. Wat als er burgers zijn in onze mooie gemeente Waalwijk die geen samen hebben? 

Voor LIJ voorzitter, geldt het kijken naar de accenten. Waar ligt voor ons prioriteiten. Ik noem er een paar die ons zorgen blijven baren:

1. Het personeelstekort bij Team Wijz, waardoor keukentafelgesprekken 4 maanden op zich laten wachten.
2. De verkeersveiligheid op sommige kruispunten in Waalwijk, waar men doodleuk door rood blijft rijden.
3. Schrijnende gevallen van ouderen die te maken hebben met oplichting en ouderen mishandeling.

Financieel is dit een goede begroting conform het coalitieakkoord, maar wat dit betekent in deze tijd met woelige baren, moet nog blijken.

Volgend jaar is het 150 jaar geleden dat de Slavernij in ons Koninkrijk der Nederlanden is afgeschaft. Uw college is van plan er bij stil te staan, maar het moet niet alleen bij stilstaan blijven. Ik, lees LIJ, vraag mij af wat wij weten van wat de Nederlandse geschiedenis ons nu eigenlijk vertelt en welke levenslessen wij hiervan in onze gemeente Waalwijk kunnen leren van de doorwerking ervan?

Veel van wat Nederland, dus ook Waalwijk, zo prachtig maakt is namelijk opgebouwd door boeren, schoenmakers, looiers, uw voorouders en ook die van mijn gezin, maar ook door/dankzij de tot slaaf gemaakten die in een compleet ander werelddeel ploeterden op plantages onder barre omstandigheden… mijn voorouders.. 

Voorzitter, dat wat er in de periode 1600-1873 op de BES eilanden, Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Suriname is gebeurd tijdens de slavernij en tijdens de slavenhandel, is niet te bevatten.

Een ervaring die veel vragen oproept. 

Daarom dien ik samen met D66, GLA, CU, SGP, LB, Waalwijk in Beweging, Samen Waalwijk, VVD en de CDA een motie in om bewustwording van deze donkere bladzijde van onze geschiedenis. Een bladzijde die we niet moeten vergeten, door er vooral een eerlijk verhaal over te vertellen en door ook alert moeten blijven voor de huidige slavernij die wij never nooit moeten accepteren.

Ik sluit af met voor ons allen: Hoop voor een betere toekomst en toch met beide benen op de grond blijven staan. Voor zover de eerste termijnYvette IJpelaar spreekt over Lijst IJpelaar.