Kompas

Onze verkiezingskompas 2022-2026

Wij varen op de ingezette koers van vier jaar geleden op weg naar de toekomst!

Ons Kompas met Speerpunten voor de komende vier jaar is niet vanachter een bureau ontstaan. Lijst IJpelaar heeft de laatste vier jaar 24/7 Ombudswerk verricht en verbinding gemaakt met mensen in alle kernen in Waalwijk. We zochten mensen op, zij wisten ons altijd te vinden, luisterden naar ze en losten problemen achter de schermen op, daar waar het kon. Alle inbreng en adviezen die wij van onze inwoners kregen namen we serieus. Voor deze speerpunten hebben we op een aantal onderwerpen met mensen onder het genot van een bakkie koffie/thee gesproken die zich als individu, gezamenlijk of vanuit kerken of maatschappelijke organisaties bezighouden met bijvoorbeeld de zorg aan kinderen, jongeren en ouderen, de opvang en inburgering van vluchtelingen, de zorg voor arbeidsmigranten, de woningmarkt. 

Met honderden mensen hebben we de afgelopen jaren gesproken. Mensen die zich inzetten voor de samenleving. Mensen die zich soms zorgen maken, en soms juist een bron van inspiratie voor anderen zijn. Samen wilden wij het verschil maken. Dat motiveert ons om door te zetten in de door ons ingeslagen weg van 2018. 

Speerpunten:

 • Wonen
 • Zorg en welzijn
 • Leefbaarheid en recreatie
 • Kansrijk onderwijs
 • Arbeid en scholing
 • Samenleving
 • Lokaal opvanghuis
 • Oplichting en mishandeling ouderen
 • Naambord Baardwijk en Besoyen
 • Dierenwelzijn
 • Geïsoleerde groepen in armoede
 • Vervolg-traject schuldsanering
 • Meedenken door de gemeente
 • Lokale kinderombudsman
 • Openbare ruimte
 • Verkeer en verkeersveiligheid
 • Integratie en inburgering
 • Slavernijverleden
 • Gezondheid, milieu en sociale samenhang
 • Laaggeletterden

Betaalbaar, en op een aangepaste manier wonen voor jong en oud.

Thema: Wonen

Net als in heel Nederland is ook in Waalwijk sprake van een oververhitte woningmarkt. Dat uit zich bijvoorbeeld in te weinig starterswoningen en dure particuliere huurwoningen.

Mensen staan jarenlang op een wachtlijst eer ze in aanmerking komen voor een betaalbare woning. Dit is de tijd om naar creatieve oplossingen te zoeken om het tij te keren. Een mooi voorbeeld van zo’n oplossing zijn Tiny Houses die staan voor klein en duurzaam wonen met lage lasten. Dat kan een goede aanvulling op het gewone woningaanbod zijn.Door Woningbouwvereniging Casade zijn in het afgelopen jaar de eerste Tiny Houses in Sprang-Capelle gerealiseerd. Wij pleiten ervoor om op deze weg door te gaan en verdere intiatieven te ondersteunen en te stimuleren.

Een andere mogelijkheid is de huisvesting van jongeren en ouderen in één gebouw. De jongeren kunnen een goedkope, bescheiden huisvesting krijgen, met als tegenprestatie dat ze een aantal uren in de week een oudere medebewoner helpen met bijvoorbeeld boodschappen doen. Dat brengt de verschillende generaties dichter tot elkaar en dringt tevens vereenzaming onder ouderen terug. Daarnaast bestaat nog de mogelijkheid van zogeheten “Hofjes”: kleine woningen gebouwd in een vierkant of rechthoek met een gezamenlijke binnenplaats en/of tuin. Deze kleinere woningen zijn ideaal voor alleenstaande senioren of oudere echtparen die nog altijd actief genoeg zijn om in gezamenlijkheid hobby’s uit te oefenen, te tuinieren en zo een veilige, gezellige gemeenschap te vormen. Ouderen die hier naartoe verhuizen, kunnen langer zelfstandig blijven wonen doordat ze in het hofje een sociaal netwerk hebben. Daarnaast laten zij vaak een ruime gezinswoning achter, waardoor starters en doorstromers weer de ruimte krijgen op de woningmarkt.

Dit wil Lijst IJpelaar in de komende periode:

 • Projecten zoals de Tiny Houses die in Sprang Capelle zijn gerealiseerd verder te ondersteunen en te stimuleren.
 • Het bouwen van Hofjes voor alleenstaande senioren of oudere echtparen. 
 • Woonvormen realiseren waarbij jongeren en ouderen samenwonen.

Mensen met een beperking kunnen rekenen op onze zorg en aandacht!

Thema: Zorg en welzijn

Een aantal mensen in de gemeente Waalwijk raakt in een isolement doordat zij zichzelf niet meer kunnen redden, mogelijk door een handicap of beperking. Om deze mensen uit hun sociale isolement te halen, is het van belang dat aanpassingen worden gedaan ten behoeve van hun mobiliteit en zelfredzaamheid. Ook de omgeving moet beter inzicht krijgen in de zorgvraag, zodat meen weet wat gedaan kan worden om te helpen. 

Dit wil Lijst IJpelaar komende periode:

 • Betere inrichting van bestaande bebouwing voor visueel beperkten.
 • Dat bij het inrichten van een straat aanwijsborden niet in de looproute geplaatst worden.
 • Dat aanwijsborden zo hoog worden geplaatst, dat men geen lichamelijk letsel oploopt.
 • Dat met blinden en slechtzienden meegelopen wordt nadat een straat is heringericht.
 • Heldere communicatie bij het indienen van een zorgvraag.
 • Stoepen en pinautomaten meer toegankelijker maken voor rolstoelgebruikers
 • Meer aandacht voor de zorgvraag van mensen met een gehoorprobleem.

Rustplekken, bankjes en beweeg-toestellen

Thema: Leefbaarheid en recreatie

Even uitrusten op een bankje is tijdens een wandeling in de gemeente Waalwijk niet zo gemakkelijk. Op dit moment zijn er onvoldoende fatsoenlijke rustplekken voor ouderen, mensen die slecht ter been zijn of inwoners die gewoon even op een zitbank een praatje willen maken. Goede en vooral voldoende bankjes zijn ook fijne ontmoetingsplekken. Daarom moeten er in alle kernen meer bankjes komen langs looproutes in de openbare ruimten.

Lijst IJpelaar is voor een zogenaamd ‘bankjesplan’, meer bankjes, die ook voor ouderen comfortabel zitten. 

Buitensporten is van alle tijden en leeftijden. We zien de laatste jaren een grote toename in mensen die buiten sporten, maar de voorzieningen daarvoor blijven achter.
Daarom wil Lijst IJpelaar beweegtoestellen plaatsen in de wijken. Zo creëren we extra ontmoetingsplekken en dat is goed voor de saamhorigheid in de wijk.
Het is een laagdrempelige, goedkope manier om jong en oud te kunnen laten sporten en daarmee een waardevolle bijdrage aan een betere gezondheid en vitaliteit van de gebruikers.

Dit wil Lijst IJpelaar komende periode:

 • Het ten uitvoer brengen van een bankjesplan.
 • Het plaatsen van beweeg-toestellen in de wijken

Worden wie je bent

Thema: Kansrijk onderwijs

Waalwijk is een kleurrijke samenleving. De gemeente zet zich in voor een breed aanbod aan onderwijs zodat iedereen op zijn/haar eigen niveau les krijgt. Helaas vergroot Corona steeds meer de kloof tussen kansarm en kansrijk. Minder geld om te besteden heeft directe gevolgen voor meer of minder kansen in het onderwijs. Gezinnen met minder geld hebben minder middelen om hun kinderen bij te laten blijven en bijlessen te laten volgen bij commerciële instellingen.

 Deze kinderen hebben door hun thuistaal, laagopgeleide ouders, andere opvoeding en vaak ook door geldproblemen thuis extra zorg nodig om te voorkomen dat ze minder kansen krijgen om te worden wie ze willen zijn.
Kansrijk onderwijs is het bieden van kansen voor íedereen in het onderwijs. Niet alleen voor de extra bijles of een plusklas, maar ook in het doorverwijzen naar de juiste instanties voor het lenen van een laptop aan kinderen die het niet breed hebben; een bijdrage voor een schoolreisje; het organiseren van een taalklas of het huiswerk kunnen maken in een huiswerkklas. Alle kinderen moeten de mogelijkheid krijgen zich in hun eigen tempo te ontwikkelen.

Dit wil Lijst IJpelaar komende periode:

 • Bijzondere aandacht voor kansarme kinderen in het gewone onderwijs.
 • Verbod van het aanbieden op scholen van bijlessen van commerciële instellingen.
 • Doorverwijzing naar instanties van kinderen die het niet breed hebben.
 • Ongelijkheid in het onderwijs voorkomen; meer zorg op maat voor ieder kind.

Gerichte scholing: er is meer werk dan je denkt!

Thema: Arbeidsmarkt en scholing

Niet Hoogopgeleid, maar wel anders opgeleid?

Er zijn sectoren, zoals de bouw, de zorg, de horeca en het toerisme, die veel arbeidskansen bieden. Wij  pleiten er daarom voor om jongeren te stimuleren voor beroepskeuzes in deze sectoren waar de kans op werk groot is.

Het is belangrijk om met een Regioplan te komen voor de toestroom naar,  en doorstroom van het mbo naar sectoren waar men zit te schreeuwen om arbeidskrachten.

Wij willen ook meer aandacht voor werkende armen.

Uiteraard is werk is de beste bestrijding tegen armoede. Werkende armen zijn mensen die vanwege flexibilisering op de arbeidsmarkt en inkomensdaling niet of nauwelijks rond kunnen komen en daardoor in armoede verkeren. Hier moet meer aandacht en beleid op gericht worden. Wij moeten ervoor zorgen dat werken loont. Dat kan ook met betaald vrijwilligerswerk.

Ook moet er aandacht zijn voor 55 plussers om in de avonduren zich kosteloos om te laten scholen.

Dit wil Lijst IJpelaar komende periode:

 • Scholing gericht op sectoren waar de arbeidskansen het grootst zijn.
 • Een hierop gericht Regioplan
 • Aandacht voor de werkenden armen

Niemand uitsluiten in onze samenleving; buurthuizen

Thema: Samenleving

Lijst IJpelaar is er voor iedereen. Daarom vinden wij het belangrijk dat er gedacht wordt aan burgers uit alle groepen van de samenleving. Het is belangrijk dat iedereen mee kan doen en er voldoende voorzieningen zijn om zelfredzaam te kunnen zijn. Daarom zetten wij in op een aantal punten: vergroting van sociale samenhang, aandacht voor mensen met een beperking en een nieuwe preventieve kijk op armoede die ervoor zorgt dat mensen niet in armoede vervallen. 

De vergroting van de sociale samenhang in de wijken is een uitgangspunt van de gemeente Waalwijk. Hoe leer je anders je buren kennen? De sluiting en afslanking van buurthuizen staat hier echter haaks op. Vooral nu onze gemeente steeds meer nieuwkomers verwelkomt, is het van het grootste belang dat er faciliteiten zijn die ervoor zorgen dat zij in onze buurten integreren. 

Dit wil Lijst IJpelaar komende periode:

 • Het aantal buurthuizen uitbreiden.
 • De buurthuizen een actievere rol laten spelen in de opbouw van de wijk.
 • De inwoners van Waalwijk een podium bieden in de buurthuizen om hun talenten te delen met nieuwkomers.
 • Laagdrempelige activiteiten voor kinderen en jongeren voortzetten, maar zo dat ook kinderen uit gezinnen met een laag inkomen aan leuke naschoolse activiteiten mee kunnen doen.
 • Kinderen uit gezinnen met een laag inkomen aan leuke naschoolse activiteiten mee kunnen doen.

Opvang van slachtoffers huiselijk geweld, daklozen en kinderen van gescheiden ouders

Thema: Lokaal opvanghuis

Wij staan achter een lokaal opvanghuis voor daklozen, slachtoffers van huiselijk geweld of ouderenmishandeling, kinderen van gescheiden ouders. Er is nog steeds veel verborgen huiselijk geweld in Waalwijk. Kinderen wordt al jong geleerd om er met niemand over te praten. Ze weten vaak niet waar ze om hulp kunnen vragen, als ze dit al durven. Als huiselijk geweld uit de hand loopt en leidt tot uithuiszetting gaat dit vaak gepaard met het plaatsen van een kind op een andere school. Het kind wordt dan uit zijn vertrouwde omgeving gehaald terwijl het vaak al getraumatiseerd is.

Daarom pleit Lijst IJpelaar voor een lokaal opvanghuis in Waalwijk waar slachtoffers (moeder of vader) opgevangen kunnen worden met hun kinderen, zodat de kinderen rust krijgen en naar dezelfde school kunnen blijven gaan waar ook hun vriendjes op zitten. Nu is voor velen de weg naar de opvang in Tilburg helaas nog steeds een te hoge drempel.

Dit wil Lijst IJpelaar komende periode:

 • Een lokaal Opvanghuis binnen de grenzen van Waalwijk
 • Meer aandacht voor de problemen waarmee slachtoffers van huiselijk geweld en echtscheiding mee worden geconfronteerd.

Bescherming van ouderen in onze samenleving

Thema: Oplichting en mishandeling ouderen

Bestrijden van ouderenmishandeling en financiële uitbuiting blijft voor onze partij een belangrijk speerpunt.

Wij  zetten in op meer voorlichting, onder andere tegen babbeltrucs en digitale oplichting (spoofing).

Daarnaast wil Lijst IJpelaar dat er meer samenwerking komt tussen gemeente, politie, ouderenorganisaties en zorginstellingen om ouderenroof of mishandeling te voorkomen.

Zo moet er een verplichte deelname van zorginstellingen aan het waarschuwingsregister komen, en moeten mensen die met ouderen werken te allen tijde een VOG overleggen.

Dit wil Lijst IJpelaar komende periode:

 • Uitgebreide voorlichting aan ouderen over babbeltrucs en digitale oplichting.
 • Meer samenwerking en overleg tussen de verschillende Instanties die met ouderen betrokken zijn.
 • Een betere signalering van oplichting en mishandeling van ouderen MET daarbij een gerichte aanpak.

Zelfstandige tradities

Thema: Naambord Baardwijk en Besoyen

Binnen de gemeente Waalwijk bestaan diverse kernen die veel eigen, zelfstandige tradities kennen, zoals Koningsdag, een carnavalsoptocht en Sinterklaasoptocht. We kennen Sprang-Capelle en Waspik als twee van die kernen. Al honderd jaar geleden zijn Besoyen en Baardwijk toegevoegd aan Waalwijk, waardoor zij hun eigen plaatsnaambord verloren. De bewoners van deze buurten voelen zich echter nog sterk verwant met Besoyen en Baardwijk, wat ooit zelfstandige plaatsen waren.

Dit wil Lijst IJpelaar komende periode:

 • Het plaatsen van  eigen plaatsnaamborden voor Besoyen en Baardwijk, zoals Sprang-Capelle en Waspik dat ook hebben, met als toevoeging ‘gemeente Waalwijk’. 

Lijst IJpelaar is er niet alleen voor mensen maar ook voor dieren

Thema: Dierenwelzijn

Nog te vaak wordt te weinig rekening gehouden met het welzijn van dieren. Een kleine investering, maar een die een grote bijdrage levert aan het dierenwelzijn, is het voorkomen van hittestress bij dieren in de wei door het plaatsen van schaduwplekken. Het is belangrijk dat er genoeg schaduw is, zodat de dieren niet te dicht bij elkaar hoeven te staan en moeten concurreren voor een beschutte plek. De gemeente zou hiervoor beleid moeten maken en duidelijke eisen moeten stellen aan alle veehouders, zodat de dieren de komende zomers veilig en gezond in de wei kunnen staan. 

Dit wil lijst IJpelaar komende periode:

 • BOA’s er in de zomer op attenderen extra op te letten op huisdieren die in auto’s worden achter gelaten.
 • Het Waalwijkse Dierenasiel extra hulp en ondersteuning van de Gemeente krijgt.
 • Bevorderen van Biologische Landbouw in de Gemeente Waalwijk.
 • Het aanleggen van Bloemenstroken die aantrekkelijk zijn voor insecten, zowel in de stad als in het buitengebied.

Stille armoede; dat pakken we aan

Thema: Geïsoleerde groepen in armoede

Een aantal mensen in de gemeente Waalwijk raakt in een isolement doordat zij zichzelf niet meer kunnen redden, mogelijk door een handicap of beperking. Om deze mensen uit hun sociale isolement te halen, is het van belang dat aanpassingen worden gemaakt ten behoeve van hun mobiliteit en zelfredzaamheid. De omgeving moet beter inzicht krijgen in de zorgvraag, zodat men weet wat gedaan kan worden om te helpen. 

Vaak wordt gedacht dat alleen mensen met een minimum-inkomen armoede kennen. Maar ook onder ouderen en in de middeninkomensgroepen zijn gezinnen en personen die het hoofd nauwelijks boven water kunnen houden. Wanneer de kostwinnaar ontslagen wordt of overlijdt, of wanneer er een scheiding plaats vindt, kan de financiële nood groot worden. Vaak leven zij in stille armoede; het inkomen is drastisch gedaald terwijl de kosten blijven stijgen. Opeens staat men er alleen voor en heeft men bijvoorbeeld grote moeite met de aflossing van de hypotheek. Omdat deze groep een redelijk goed bruto inkomen heeft, komt men echter nergens voor in aanmerking. Lijst IJpelaar pleit voor een andere definitie van armoede.

Dit wil Lijst IJpelaar in de komende periode:

 • Dat niet het inkomen centraal staat, maar wat mensen netto overhouden nadat de vaste lasten zijn betaald.
 • Dat burgerinitiatieven die gericht zijn op hulp aan mensen die in stille armoede leven, ondersteund worden.
 • Dat er meer  aandacht voor deze groep is.

Van de regen in de drup…

Thema: Vervolg-traject schuldsanering

Het is ons herhaaldelijk opgevallen dat Waalwijkers die het schuldsanerings-proces hebben doorlopen gemakkelijk hervallen in hun oude gedrag. Rekeningen en brieven van Instanties blijven ongeopend liggen of worden niet betaald of genegeerd waardoor mensen opnieuw in grote problemen komen.

Wij pleiten er daarom nadrukkelijk voor dat er een vervolg-traject wordt opgezet dat mensen begeleidt nadat zij de schuldsanering hebben doorlopen. Dit zou een integraal onderdeel van de schuldsanering moeten zijn om herhaling te voorkomen.

Dit wil Lijst IJpelaar komende periode:

 • Het opzetten van een vervolg-traject voor mensen die het schuldsanerings-proces hebben doorlopen.

Een gemeente die er IS voor haar gemeente

Thema: Meedenken door de gemeente

Wij verwachten van de Gemeente dat zij op een dienstbare, duidelijke en daadkrachtige manier meedenkt met haar inwoners.

Wij willen een dienstbare Gemeente die voor iedereen eenvoudig en laagdrempelig toegankelijk is.

Dat geldt niet alleen voor mensen met een visuele, verstandelijke of lichamelijke beperking, maar ook voor mensen die de taal niet zo goed beheersen of vooral digitaal niet vaardig zijn.

Heldere taal en duidelijke informatie zijn belangrijke aandachtspunten om te zorgen dat iedereen de weg binnen de Gemeente Waalwijk vindt.

Dit wil Lijst IJpelaar komende periode:

 • Een dienstbare Gemeente die er daadwerkelijk IS voor haar inwoners.
 • Een Gemeente die begrijpt dat dit voor een groep inwoners, om uiteenlopende redenen moeilijk is en daar rekening mee houdt.

Onze kinderen zijn de toekomst!!

Thema: Lokale kinderombudsman

Wij pleiten er voor om een lokale Kinderombudsman aan te stellen. Uiteraard is er de Nationale Kinderombudsman maar wij vinden het heel belangrijk om “de lijntjes zo kort mogelijk te houden” en daarom iemand aan te stellen die goed op de hoogte is van alles wat er binnnen de Gemeente Waalwijk speelt.

Dat er veel kinderen zijn die het moeilijk hebben is helaas een gegeven. Sinds de uitbraak van de Corona-pandemie is voor velen hun situatie nog moeilijker geworden. Wij zien het als een vanzelfsprekend gegeven dat er binnen de Gemeente Waalwijk een vast aanspreekpunt komt voor kinderen die zich niet serieus genomen of afgewezen voelen door instanties en personen die er voor hen zouden moeten zijn. Daarbij valt te denken aan jeugdzorg, schoolleiding, politie en hulpverlendende instanties zoals bijvoorbeeld de GGZ.

Dit wil Lijst IJpelaar komende periode:

 • Dat er veel meer aandacht en oprechte empathie is voor kinderen binnen de Gemeente Waalwijk die met tal van problemen kampen. Het mag niet zo zijn dat kinderen vast lopen of zich niet voldoende gehoord voelen.
 • Het is een gegeven dat er veel mis gaat waar het de bescherming en de rechten van kinderen betreft. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de ellenlange wachtlijsten, het overbekende “van het kastje naar de muur sturen”, of het totaal begrijpen van de problemen waar kinderen en jongeren mee zitten. Niet ieder probleem van een kind is hetzelfde.
 • De aanstelling van een lokale Ombudsvrouw/man die goed op de hoogte is van alles wat er binnen de Gemeente speelt. Wij beschouwen het van wezenlijk belang dat er in geval van problemen, snel, adequaat en doelgericht gewerkt wordt. Een lokale Ombudsvrouw/man is binnen dat proces van groot belang. Laagdrempelig en vertrouwelijk.

Houd de straten opgeruimd!

Thema: Openbare ruimte

Iedereen loopt wel eens tegen grofvuil aan, glijdt uit over bladeren, of stapt in de hondenpoep. Dit is onwenselijk. Lijst IJpelaar wil opgeruimde, nette straten in de gemeente. Om dit te bereiken, moet een paar zaken aangepakt worden. 

Het dumpen van grofvuil zorgt voor een onopgeruimd gezicht, gevaar voor spelende kinderen en obstakels voor mensen met een rolstoel of rollator.

Bladeren wegblazen, hondenpoep opruimen, stoepen met losliggende tegels aanpakken, geen reclame-obstakels op de stoepen, foutgeparkeerde auto’s op de stoepen en straten sneeuwvrij houden, zijn zaken die om betere controle en optreden van de gemeente vragen. Zodat iedereen weer veilig over stoepen kan wandelen. 

Een nieuw fenomeen in de gemeente zijn de deelscooters die overal opduiken. De huidige handhaving is onvoldoende. Die moet dus beter.

Dit wil Lijst IJpelaar in de komende periode:

 • Het grofvuil wekelijks, kosteloos ophalen om dumpen te voorkomen. 
 • Meer toezicht en optreden van de Gemeente wat betreft de Openbare Ruimte.

De afslag Waalwijk-Oost en 30 kilometer per uur

Thema: Verkeer en verkeersveiligheid

Op deze plek kruisen auto’s uit Drunen-West, die de A59 op willen rijden, met verkeer dat gebruik wil maken van de afslag Waalwijk-Oost. Daar komt nog de zeer scherpe en levensgevaarlijke bocht bij die aan het einde van de afslagstrook op de A59 gemaakt moet worden om de snelweg te verlaten.
Ook de afslag Waalwijk-Oost Zuidzijde nummer 39 moet zo snel mogelijk dicht, want ondanks de vele verbodsborden – verboden voor vrachtverkeer-  worden deze massaal genegeerd.

Lijst IJpelaar maakt zich zorgen over de verkeersveiligheid, met name over de gevaarlijke verschillen in snelheid tussen snel- en langzaamverkeer waar zij dezelfde weg delen. Wij pleiten ervoor om de snelheid voor al het gemotoriseerde verkeer in de hele gemeente te verlagen tot 30 km/uur.
Deze snelheidsverlaging heeft, in vergelijking met 50 km/uur-wegen, een positief effect op de verkeersveiligheid. Bij een maximumsnelheid van 30 km/uur is de kans op een dodelijk ongeval erg klein.
De auto heeft te lang onze wegen voor zich opgeëist. Het wordt tijd dat de automobilist zich realiseert dat hij in gelijkwaardige relatie staat tot alle andere weggebruikers.

Dit wil Lijst IJpelaar in de komende periode:

 • Sluiten van de afslag Waalwijk-Oost en Waalwijk-Oost-Zuidzijde.
 • Snelheidsverlaging in de HELE Gemeente tot 30 kilometer per uur.

Van taalarm naar kansrijk!

Thema: Integratie en inburgering

Taal en integratie gaan hand in hand. Om in te burgeren en deel te nemen aan de maatschappij is het belangrijk om dezelfde taal te spreken. Zo creëren we begrip voor elkaar. Het leren van de taal zorgt voor nieuwe kansen. Dit geldt ook voor onze Caribische Nederlanders die de Nederlandse taal niet goed beheersen. Door de taal te spreken, kun je informatie begrijpen, gemakkelijker aan een baan komen, deelnemen aan sociale activiteiten en je weg vinden binnen instanties.
Op deze manier kunnen nieuwe Waalwijkers snel inburgeren en onderdeel worden van onze gemeenschap. Laten we hen helpen zich zelfredzaam te maken.

Dit wil Lijst IJpelaar in de komende periode:

 • Initiatieven die ervoor zorgen dat de taalvaardigheid verbetert.
 • Al het mogelijke doen om integratie/ inburgering te bevorderen.

Het slavernij verleden is iets van alle Nederlanders geworden

Thema: Slavernijverleden

Het besef van het slavernijverleden buiten Afro-Surinaamse en Antilliaanse kring groeit. Mensen staan er nu meer voor open en willen er meer over weten.

UIt nieuw onderzoek is duidelijk geworden dat de misdaden met betrekking tot de slavernij geen typisch Amsterdamse verschijnsel was. De sporen vinden we overal in Nederland terug; de hele samenleving was er bij betrokken.

Dit slavernijverhaal is diep geworteld in de nazaten van slaven. De wonden en pijn dreunen nog steeds door in hun gedrag. Voor veel mensen is het moeilijk in te zien hoe diep dit zit, en hoe belangrijk het is om schoon schip te maken.

In de actualiteit van het nu is het uitermate belangrijk om te erkennen dat deze bladzijde ook in onze Vaderlandse geschiedenisboeken thuishoort en wij er rechtvaardig mee om moeten gaan. Met louter beschuldigingen komen we niet verder; het is essentieel om te luisteren naar elkaars verhalen en daar lering uit te trekken. Een gedeeld verleden maakt ruimte voor onze gezamenlijke Waalwijkse toekomst.

Dit wil Lijst IJpelaar in de komende periode:

 • Dialoog over dit verleden voeren met mensen uit sport, bedrijfsleven, cultuur en scholen.
 • De wijze waarop wij omgaan met diversiteit en antidiscriminatie prominent naar voren laten komen in debatten op scholen en op werkplekken in Waalwijk.
 • Onze scholen moeten veilig zijn voor iedere leerling, ongeacht seksuele gerichtheid, genderidentiteit, geloof, huidskleur of beperking. Het is uitermate belangrijk om misstanden op dit gebied te benoemen en te erkennen. Dat is de enige weg die tot daadwerkelijke verandering leidt.
 • In 2023 het Landelijk initiatief steunen om van 2023 een herdenkingsjaar te maken met exposities, debatten en aandacht in onderwijs en media. Dan is het 150 jaar geleden dat de slavernij in Nederland werd beëindigd.

Wij gaan voor groen, rust en veiligheid

Thema: Gezondheid, milieu en sociale samenhang

Ook in onze gemeente Waalwijk moeten wij ons steentje bijdragen aan het tegengaan van de klimaatverandering.
Samen willen  we de wijk groener maken door vrijwilligers te helpen bij het inrichten en onderhouden van een wijkvoedselbos: een openbare plek met vaste planten, bomen en struiken die allemaal wat eetbaars bieden, onderhouden door, voor en met wijkgenoten.

De gemeente kan buurtbewoners helpen bij het laten slagen van dit project. 

Meer groen in de wijken heeft een bewezen positief effect op de gezondheid van mensen en draagt bij aan de leefbaarheid. En meer groen verbetert het milieu, zorgt voor meer biodiversiteit, dempt geluidshinder en zorgt voor verkoeling op warme dagen.

Wij pleiten voor het tegengaan van versteende tuinen. bijvoorbeeld door het tegengaan van verstening en een premie voor het vergroenen van de tuin. Dit komt de afwatering, biodiversiteit en het milieu ten goede.

Daarnaast zien veel heil in bomen en struiken in de openbare ruimte met eetbare producten, zoals fruit en noten. Deze moeten goed onderhouden worden, zodat ze een gezonde bijdrage kunnen leveren aan de buurt. Als daarvoor extra kennis voor moet worden ingewonnen, zal daarin geïnvesteerd worden. 

In de gemeente Waalwijk bestaat een uniek, beschermd groengebied in de vorm van de Winterdijk. Doordat dit gebeid geen beschermde status heeft en er zwaar verkeer overheen rijdt, wordt dit gebied langzaamaan vernield. Wij willen dit tegengaan door er een groenstrook van te maken zodat de mooie Winterdijk in al haar glorie hersteld wordt. 

Ook pleit Lijst IJpelaar voor meer geluidsschermen, bomen en struiken langs de A59 en de N261 waar deze wegen langs woon- en industriekernen lopen. Bewoners hebben namelijk al jarenlang hinder van geluidsoverlast en luchtvervuiling. 

Dit wil Lijst IJpelaar in de komende periode:

 • Het bevorderen van duurzaamheid met acties die ook de sociale samenhang in de wijken verbetert.
 • Aanleg van een Wijk Voedselbos in alle kernen.
 • Meer fruitbomen voor schaduw in onze wijken in alle kernen.
 • Geluidsschermen, bomen en struiken langs de A59  en N261.

In de praktijk blijven te veel laaggeletterden onder de radar!

Thema: Laaggeletterden

In Nederland is het onderwijs goed geregeld maar toch zijn er 2,5 miljoen laaggeletterden; mensen die zich niet goed genoeg kunnen redden in onze taal.  In Waalwijk zijn er maar liefst zo’n 3.000 laaggeletterden.

Mensen die laaggeletterd zijn, hebben vaak niet alleen moeite met taal, maar ook met rekenen en werken met een computer of omgaan met een smartphone. Dagelijkse taken kunnen moeilijk zijn, zoals internetbankieren, brieven of e-mails schrijven, kinderen voorlezen, de bijsluiter van medicijnen lezen of nieuwsberichten over het Coronavaccin begrijpen. Veel mensen die laaggeletterd zijn, schamen zich hiervoor en proberen het te verbergen. Het vinden van werk kan moeilijk zijn en laaggeletterden die al werken lopen vaak tegen onverwachte problemen aan.

Ook al biedt de gemeente Waalwijk deze mensen hulp aan om mee te doen in de samenleving, in de praktijk blijven te veel laaggeletterden onder de radar. Daarom is het belangrijk dat er aandacht voor hen blijft. Dit kan bijvoorbeeld door de contacten met hen in heel begrijpelijke taal te laten verlopen.

Hoe dan ook moet de gemeente deze groep inwoners beter in kaart brengen. Als dat gebeurd is, kunnen de betrokkenen begeleid worden bij bijvoorbeeld het digitaal invullen van formulieren en contacten met instanties. Belangrijk is ook dat ze gemotiveerd worden om toch deel te blijven nemen aan activiteiten in de samenleving en over de onterechte schaamte heen stappen.

Dit wil Lijst IJpelaar in de komende periode:

 • Meer aandacht en hulp voor laaggeletterden in Waalwijk.
 • Het beter in kaart brengen van deze groep.
 • Het leesniveau van jongeren van 15 jaar stimuleren zodat ze later niet onder de noemer van laagletterigheid komen te vallen.