Actiekaart

Actiekaart 2022-2026

We zijn druk in de weer om ons voor te bereiden op de nodige thema’s van de verkiezingen van 2022. Hou de website in de gaten voor nieuwe ontwikkelingen.

Speerpunten 2018-2022
Zeg een stevig JA voor lokale aanpak van acuut

huiselijk geweld en pesten

Thema: Veiligheid

Burgers behoren zich veilig te voelen in hun woon- en werkomgeving. Daar ligt een taak voor gemeente, veiligheidsinstanties en burgers zelf. Naast betere samenwerking en goede voorlichting zijn goede meldpunten onontbeerlijk. Er is heel veel verborgen huiselijk geweld in Waalwijk. Onder alle culturen, rangen en standen. Kinderen wordt geleerd om er met niemand over te spreken. Wanneer het echt uit de hand loopt en er een noodsituatie ontstaat, weten ze niet waar ze direct hulp kunnen vragen. Kinderen die met grof huiselijk geweld geconfronteerd worden, lopen een trauma op. Uithuiszetting die gepaard gaat met het plaatsen van het kind op een andere school en in een andere omgeving is geen optie. Ook ouderen verzwijgen dit geweld.

Dit wil Lijst IJpelaar voor het komend jaar:

 • Dat er naast Veilig Thuis dat nu al functioneert er ook een mogelijkheid komt om een lokale Aware app te ontwikkelen voor directe hulp bij huiselijk geweld, kinder- en ouderenmishandeling en het pesten op scholen, bedrijven en woongroepen van ouderen.
 • Een opvanghuis in Waalwijk waar slachtoffers (moeder of vader) opgevangen kunnen worden met hun kinderen, zodat de kinderen rust krijgen en naar dezelfde school kunnen blijven gaan waar hun vriendjes zitten. Ook kinderen hebben rechten.

Betaalbaar en op een moderne manier wonen

voor jong en oud

Thema: wonen

De wachtlijsten voor een sociale huurwoning zijn te lang. Mensen staan jarenlang op een wachtlijst eer ze in aanmerking komen voor een betaalbare woning. Dit is de tijd om naar creatieve oplossingen te zoeken om het tij te keren. Een mooi voorbeeld van zo’n oplossing zijn Tiny Houses die staan voor klein en duurzaam wonen met lage lasten. Dat kan een goede aanvulling op het gewone woningaanbod zijn, mits er voldoende belangstelling is en het alleen gaat om mensen die dat graag willen. Een andere mogelijkheid is de huisvesting van jongeren en ouderen in één gebouw. De jongeren kunnen een goedkope bescheiden huisvesting krijgen met als tegenprestatie dat ze een aantal uren in de week een oudere medebewoner helpen met bijvoorbeeld boodschappen doen. Dat brengt de verschillende generaties dichter tot elkaar en dringt tevens vereenzaming onder ouderen terug.

Dit wil Lijst IJpelaar komende periode:

 • Onderzoek naar creatieve mogelijkheden zoals Tiny Houses om betaalbare woningen te realiseren met als doel de wachtlijsten voor woningzoekenden terug te dringen.
 • Woonvormen realiseren waarbij jongeren en ouderen samenwonen.

Talentvolle Arbeidsbeperkten vragen om

werkgevers met een warm hart

Thema: Participatie

De gemeente Waalwijk zet zich in voor een breed aanbod aan onderwijs zodat iedereen op zijn/haar eigen niveau les krijgt. Lijst IJpelaar heeft daarbij bijzondere belangstelling voor de leerlingen uit het Praktijkonderwijs en het Voortgezet Speciaal Onderwijs. Het is jammer dat na het afsluiten van de opleiding deze kinderen aan zichzelf worden overgelaten. Na het behalen van een diploma is het juist van belang dat deze jongeren begeleid blijven worden naar een passende plek in de samenleving. Niet alleen voor hun eigenwaarde is dat heel belangrijk, maar ook om te voorkomen dat er nog een groep in een sociaal isolement en armoede terecht komt, terwijl deze jongeren een echte verrijking kunnen zijn voor de samenleving als hun talenten door middel van goede begeleiding en aanpassingen ingezet worden.

Dit wil Lijst IJpelaar komende periode:

 • Extra inzet op werk- en trainingstraject. Door de combinatie van werken, trainen en begeleiden deze jongeren in staat stellen om zichzelf blijvend te redden.
 • Extra geld voor hulp aan deze doelgroep en aan de bedrijven die hen begeleiden.
 • Samenwerking met de werkgever is essentieel voor succes.
 • Invoering van maatschappelijke stages vanuit school.
 • Dialoog met de scholen op basis van gelijkwaardig partnerschap en voor deze groep extra expertise bij de gemeente ontwikkelen.
 • De jongeren met een lichtverstandelijke beperking intensief begeleiden met hun aanvragen voor zorg

Inwoners en buurthuizen:

samen het kloppend hart van de wijk

Thema: Samenleving

De vergroting van de sociale samenhang in de wijken is een uitgangspunt van de gemeente Waalwijk. Vooral in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning is dit een absolute voorwaarde. Hoe leer je anders je buren kennen? De sluiting en afslanking van buurthuizen staat hier echter haaks op! Vooral nu onze gemeente nieuwkomers verwelkomt, is het van het grootste belang dat er faciliteiten zijn die er voor zorgen dat zij in onze buurten integreren. Dit wil Lijst IJpelaar komende periode:

 • De buurthuizen die er nog zijn behouden en een actievere rol laten spelen in de opbouw van de wijk.
 • De inwoners van Waalwijk een podium bieden in de bestaande buurthuizen om op meerdere leefgebieden hun talenten te delen met de nieuwkomers.
 • Laagdrempelige activiteiten voor kinderen en jongeren. Dit moet met een low budget, zodat de buurthuizen ook kinderen uit gezinnen met een laag inkomen aan leuke naschoolse activiteiten kunnen laten deelnemen

Mensen met een beperking: reken op onze zorg!

Thema: zorg

Een aantal mensen in de gemeente Waalwijk raakt in een isolement doordat zij zichzelf niet meer kunnen redden, mogelijk door een handicap of beperking. Om deze mensen uit hun sociale isolement te halen, is het van belang dat aanpassingen worden gedaan ten behoeve van hun mobiliteit en zelfredzaamheid. Ook de omgeving moet beter inzicht krijgen in de zorgvraag, zodat meen weet wat gedaan kan worden om te helpen. 

Dit wil Lijst IJpelaar komende periode:

 • Meer aandacht voor de zorgvraag van mensen met een gehoorprobleem.
 • Meer voorlichting over de gevaren van harde geluiden en headsets.
 • Betere inrichting van bestaande bebouwing voor visueel beperkten.
 • Dat bij het inrichten van een straat aanwijsborden niet in de looproute geplaatst worden.
 • Dat aanwijsborden zo hoog worden geplaatst, dat men geen lichamelijk letsel oploopt.
 • Dat met blinden en slechtzienden meegelopen wordt nadat een straat is heringericht.
 • Heldere communicatie bij het indienen van een zorgvraag. •Stoepen en pinautomaten meer toegankelijker maken voor rolstoelgebruikers

Stille armoede, die pakken we aan!

Thema: armoede

Vaak wordt gedacht dat alleen mensen met een minimum inkomen armoede kennen. Maar ook in de middeninkomensgroepen zijn er gezinnen en personen die het hoofd nauwelijks boven water kunnen houden. Wanneer de kostwinnaar ontslagen wordt of overlijdt, of wanneer er een scheiding plaats vindt, kan de financiële nood groot worden. Vaak leven zij in stille armoede; het inkomen is drastisch gedaald terwijl de kosten blijven stijgen. Opeens staat men er alleen voor en heeft men bijvoorbeeld grote moeite met de aflossing van de hypotheek. Omdat deze groep een redelijk goed bruto inkomen heeft, komt men echter nergens voor in aanmerking. Lijst IJpelaar pleit voor een andere definitie van armoede.

Dit wil Lijst IJpelaar komende periode:

 • Dat niet het inkomen centraal staat, maar wat mensen netto overhouden nadat de vaste lasten zijn betaald.
 • Dat burgerinitiatieven die gericht zijn op hulp aan mensen die in stille armoede leven, ondersteund worden.

Wij willen wijkbussen, die zorgen pas echt voor verbinding

Thema: mobiliteit

Het is hartverwarmend te zien wanneer buurtbewoners en omwonenden zich hard willen maken voor hun straat en/of wijk. Toch is in het verleden gebleken dat er te weinig naar ze geluisterd werd. Bijvoorbeeld bij onveilige verkeerssituaties in hun wijk. Inwoners van een straat en/of wijk horen serieus genomen te worden en kunnen een enorme aanwinst zijn bij het oplossen van knelpunten.

Dit wil Lijst IJpelaar komende periode:

 • Meer inbreng en meer zeggenschap voor omwonenden bij de aanpak van verkeersproblemen.
 • Binnen de bebouwde kom in alle kernen zoveel mogelijk veilige fietspaden. Wij stellen hoge eisen aan veiligheid en comfort met name voor de belangrijkste routes zoals de Putstraat, kruising Antoniusstraat/Mozartlaan en de Coubertinlaan in Waalwijk.
 • Dat de mogelijkheid onderzocht wordt om een wijkbus te introduceren voor mobiliteit op maat in alle wijken. Zodat er voor iedereen voldoende mogelijkheid is om zich te verplaatsen en zelfstandig deel te blijven nemen aan de samenleving, met name ouderen en mensen met een beperking.

Ruimte

voor een leefbaar centrum

Thema: ruimtelijke ordening

Op het brede terrein van de ruimtelijke ordening, speelt het centrum een belangrijke rol. Leegstaande winkelpanden zorgen voor gaten in het straatbeeld. Verloedering ligt op de loer. Deze panden kunnen voor andere doeleinden omgebouwd worden, met name tot woonruimte. De huidige regelgeving staat dit echter in de weg en moet aangepast worden.

Dit wil lijst IJpelaar komende periode:

 • De regels vereenvoudigen en de daaraan verbonden kosten verminderen, zodat de eigenaren van deze locaties gemotiveerd kunnen worden hun winkelpanden tot betaalbare woonruimte om te bouwen.
 • Een XL supermarkt in het winkelcentrum de Els

Snelheid minderen,

leefbaarheid vermeerderen.

Ja toch?

Thema: leefbaarheid

Mensen die hier wonen, ervaren heel veel geluidshinder en hebben last van de filevorming (A59), fijnstof en roet. Ook wordt de Winterdijk slecht onderhouden. Er is vaak blubber waar de bewoners hun honden moeten uitlaten.

Dit wil Lijst IJpelaar:

 • Groot onderhoud Winterdijk.
 • Een stenen pad voor voetgangers en auto’s die er mogen rijden.
 • Een doorschijnende geluidswal, zodat de bewoners niet het gevoel krijgen opgesloten te zitten.

Iedereen heeft recht op werk,

maar ook op een fatsoenlijke behandeling.

Thema: huisvesting arbeidsmigranten

Er lopen in Waalwijk naast de MOE arbeidsmigranten ook grote groepen arbeidsmigranten rond die bijvoorbeeld vanuit Zuid-Europa hier naar toe worden gehaald. Zij komen hier zonder goede informatie over hun toekomstige werk- en woonplek. Ook de huisvesting en opvang door de uitzendbureaus die ze hier naar toe halen laat veel te wensen over.

Dit wil Lijst IJpelaar komende periode:

 • Voordat er nieuwe arbeidsmigranten door uitzendbureaus naar Waalwijk worden gehaald, moeten de openstaande vacatures door Nederlanders worden ingevuld.
 • Het van te voren regelen van toereikende huisvesting en begeleiding voor deze arbeidsmigranten.
 • Een beloning conform de Nederlandse CAO voor het werk dat van hen gevraagd wordt.